THE.SWITCH DAY – Velké Meziříčí

Untitled-2

FajtFest speciálně pro Vás uvádí:
– VIP koncert THE.SWITCH ve Velkém Meziříčí
– pouze 100 z Vás bude mít šanci se dostat na tuhle akci. Takže si pospěšte, ať můžete přijít! Tohle už se nebude opakovat!
– s kapelou uvidíte premiéru dokumentu The.Faith (dokument o splněném snu – nátáčení desky v U.S.A. ad.)
– speciální playlist, který si poskládají účastníci VIP koncertu (miluješ Závoj? Akvárko? máš to mít, záleží jen na tobě )
– ten nejodvážnější si může dát svůj vlastní part s kapelou ve vybraném songu, nebo si se Stephou zazpívat celou skladbu
– chceš nějakou paličku, trsátko, blánu z bubnu z tohohle mega koncíku? Nebude problém.
– prodej merchandies (trika, mikiny, nové CD i starší CDčka budou na prodej) – chceš podpis, fotku – na tomhle koncertě to nebude problém!
SPECIALNÍ BONUS 4 FajtFest Family – MAJKLÁČ´S Workshop
– motivační přednáška, speciální bonus, který Vás totálně nakope
– k tomu ještě online přístup do deníku z natáčení v U.S.A.
– welcome free beer
Tohle není akce jednotlivce, ale nás všech, kteří chtějí THE.SWITCH podpořit a zároveň si je plně užít. Tohle všechno může mít 100 z Vás nejodhodlanějších, nejnadšenějších pro dobrou věc. Všechny vybrané peníze jdou na podporu tvorby dokumentu The.Faith
Co pro to udělat?
– zakoupit dárek (VIP lupen) na tuto jedinečnou příležitost !!
– prodej VIP lupenu: https://www.hithit.com/cs/project/2284/the-faith-dokumentarni-film/chooseReward/rewardId/18948/amount/272.00
– více čtěte zde: https://www.hithit.com/cs/project/2284/the-faith-dokumentarni-film
místo konání: Velké Meziříčí
klub: bude upřesněno
termín: podzim 2016
Ochutnávka jak THE.SWITCH mají rádi FAJTFEST a FAJTFEST FAMILY ! A my zase THE.SWITCH !!

Srdcař, který posunul FF o mety dál

hendrik2Ahoj Hendriku. Mohl bys, prosím, na začátek prozradit, jak se stane, že se kluk z Holandska přesune zrovna do středu Vysočiny v České republice?
Hi Hendrik, can you please tell us how is it possible that a guy from Netherlands move to the middle of Vysočina in The Czech Republic? 

Odpověď je jednoduchá, ženy a pivo 🙂
Druhá nejlepší odpověď je delší

Pocházím z venkova. Můj otec je farmář ve Frísku (severní část Nizozemska). Během studia Zemědělské podnikání a management, jsem přišel do kontaktu se střední Evropou díky praxi. Bylo to několik let po pádu Berlínské zdi. Tehdy jsem viděl velké výzvy a potenciál v zemědělském sektoru v daném regionu. Bylo to v období, kdy můj bratr již rozjížděl aktivity v ČR. Hledal nového business partnera a společně s ním založil firmu EuroBagging ve Velkém Meziříčí.
Když jsem dokončil studia, pracoval jsem několik let v Holandsku a pak jsme s bratrem přišli s nápadem založit firmu zaměřenou na poradenskou a investiční podporu  pro holandské zamědělce a firmy, které chtěly zahájit činnost v ČR. Vzhledem k tomu, můj bratr už měl své vazby na Velmez, rozhodli jsme se začít tento obchod tam. Toto je nyní před téměř 15 lety.
Prostřednictvím své sítě obchodních partnerů jsem se před 10 lety dostal do kontaktu s firmou ENVITEC Biogas a s trhem bioplynu obecně. Po provedení průzkumu trhu jsme zjistili, že příležitosti pro business s bioplynem jsou v ČR docela dobré. Brzy poté jsme založili s německými partnery českou dceřinou společnost Envitec Biogas CE . Zbytek je historie … Rostli jsme velmi rychle během let jsme do roku 2014 vybudovali kolem 30 rozsáhlých projektů s biogasem jak v ČR, tak na Slovensku. Od roku 2014  česká vláda zrušila výkupní ceny pro zelené energie. Od té doby nabízíme a zajišťujeme pouze technické a biologické služby nejen našim vlastním klientům, ale i firmám, které mají bioplynky postavené našimi bývalými konkurenty. Kromě toho, pracuji na zřizování a zakládání našich aktivit s  bioplynem v jihovýchodní Asii.

The answer is easy: women & beer 🙂
Second best answer is longer: I have an agricultural background. My father was a dairy farmer in Friesland (Nothern part of the Netherlands). During my study of Agricultural Business & Management, I came in contact with the central part of Europe because of practical periods. This was just a few years after the fall of the Berlin wall. It was then that I recognised the big challenges and potential in the agricultural sector in the region.
It was during those years that my brother already started activities in CZ. He found a business partner here and together they established EuroBagging in Velke Mezirici.
After my study I worked for a few years in Holland and then together with my brother we came up with the idea to start a consultancy and investment support business for Dutch farmers and businesses who wanted to start activities in CZ. Because my brother already had his ties in VelMez, we decided to start this business there. This is now almost 15 years ago.
10 years ago I came through my network from the business support activities, in contact with EnviTec Biogas and the Biogas market in general. We scanned the market and found that the opportunities for Biogas Business were quite good here in CZ. Very shortly afterwards we established a Joint Venture company here together with my German partners from EnviTec. The rest is history… we grew very fast in the years after and built till 2014 about 30 large scale Biogas Projects here in CZ and in SK.
From 2014 the CZ government cancelled the Feed-In Tariff for Green Energy, and since then we only offer Technical and Biological Services to our clients and Biogas plants that were built by our competitors.
Besides doing this business, I am also working on setting up and starting up our activities with Biogas Projects in South East Asia.

Prozraď něco víc o EnviTecu a jeho cílech.enviTec
Can you tell us more about EnviTec and it’s goals?

EnviTec Biogas patří ve svém oboru podnikání mezi přední společnosti po celém světě. Jsme aktivní po celé Evropě a také v USA a nyní i v Asii. Cílem je dále rozšířit svou pozici na trhu a dále investovat do nových trhů a výzkumu. Hlavním cílem je zlepšit účinnost a aplikaci této technologie.

EnviTec Biogas is in its field of business on of the leading companies worldwide. We are active all over Europe and as well in the US and now recently Asia. The goal is to further expand its market position and to further invest in new markets and research in order to improve the efficiency and applications of the Technology.

O ekologii, alternativních zdrojích i životních stylech se vedou dlouholeté a vášnivé diskuze. V čem myslíš, že vězí ta potíž, proč lidská společnost obecně často o těchto věcech sice mluví, ale mají daleko k činu?
There are many discussions about alternative sources and environment for many years. Why do you think that human society so often talks about this but doesn’t do anything (or almost anything) to change it’s behaviour?

Zdá se, že se moc neděje. Je to hlavně díky politice a médiím. Například tady v Čechách jsou média řízená politikou a politici řídí velké společnosti, které jsou proti zelené a čisté energii (např. ČEZ a Agrofert). Není to jen u nás, ale v mnoha dalších zemích. Velké energetické společnosti využívající ropu a fosilní paliva, jsou stále na vzestupu. Ale to se mění . V současné době jsme jednoznačně v přechodném období od věku fosilních paliv k éře zelené energie. Jen v loňském roce byly celkové celosvětové investice do zelené a čisté energie 2x vyšší než investice do fosilních zdrojů energie. Roste povědomí, že se energie z fosilních paliv bude omezovat. Loni se lídři G7dohodli na úplném vyřazení fosilních paliv do konce tohoto století. Během loňského listopadového summitu v Paříži, byly provedeny velké kroky k realizaci nápravy.
Fakta: Již nyní je dokázáno, že zelená energie je mnohem levnější než fosilní paliva. Například všichni věří, že Zelená energie je silně dotována, opak je pravdou; Fosilní paliva jsou každoročně dotována, a to ohromujícím množstvím kolem 5 bilionů USD (Zdroj: MMF). To je 10 milionů / min! To je více než na celosvětovou zdravotní péči! Další investice do zelené energie by přinesly obrovské ekonomické výhody, vytváření pracovních míst a zachránily miliony životů ročně díky snížení znečištění ovzduší. Je dobře známou skutečností, že skutečným zdrojem prakticky všech velkých konfliktů, které máme, a měli v nedávné historii, jsou kvůli ropě. Zajištěním energetických potřeb na čistě regionální úrovni, se můžeme vyhnout konfliktům. Zelená energie je jediným klíčem ke zdravé, udržitelné a bezpečné budoucnosti.

It seems that not much is happening. This is mainly because of politics and media. For example here in Czech is the media controlled by politics and the politicians control the big companies that are against Green and Clean Energy (CEZ & Agrofert for example). This you don’t see only here but in lots of countries. The big oil and fossil energy companies are still in charge. But this is changing.
We are currently clearly in a transitional period from a fossil fuel age to a green energy age. Only last year were the total worldwide investments in Green & Clean Energy 2x higher then investments in Fossil Energy. Awareness is growing that Fossil Energy has to be faded out. Last year the G7 Leaders agreed on a total phase out of fossil fuel till the end of this century. During the Climate Summit in Paris last November big steps were made to get this realized.
The facts: It is already a proven fact that Green Energy is much Cheaper then Fossil Fuels. For example everybody believes that Green Energy is heavily subsidized, the opposite is the truth; Fossil Fuel is every year subsidized with a stunning amount of 5 trillion USD (Source: IMF). This is 10 million / minute! This is more than Worldwide spending on Health Care! Further large scale investment in Green Energy would bring huge economic benefits, create jobs and save millions of lives per year through reduced air pollution. It is a well-known fact that the real source of practically all large conflicts we have and had in recent history is because of oil. By securing the energy need on a clean and regional level, conflicts will be avoided. Green Energy is the only key to a Healthy, Sustainable and Secure Future.

Než přestoupíme k samotnému Fajtfestu, vím, že podporujete i Muzikanty dětem. Je EnviTec podepsán ještě pod jinými projekty, i třeba nehudebními? Podle čeho si ty projekty vybíráte?
I know you support Muzikanti Dětem too. Is EnviTec signed under another projects? For examle non-musical? Is there any key you check which projects are you going to support and which aren’t?

Vlastně první akcí, kterou jsem podpořil, když jsem zakládal svou firmu byl projekt Muzikanti dětem. Moc se mi líbí charitativní smysl akce. V čele jsou výborní organizátoři. Podporuji pouze Muzikanti a Fajt Fest, nic jiného. Miluju hudbu / kulturu, to je důvod, proč.

Actually the first event we supported when I started my business here was Muzikanti Dětem. I like very much the charity part of the event. They have great guys in the organization. We only support Muzikanti and Fajtfest, nothing else. I love music / culture, that’s why.

A teď už k hlavnímu. Jak vznikla spolupráce s FajtFestem?
And now the main question. How did the cooperation with Fajtfest begin?

Abych byl upřímný, detaily si už nepamatuji. Hádám, že někdy po první návštěvě Fajtfestu. Fajtfest na mě udělal hodně dojem a doslova mě chytl skvělou atmosférou a pak jsem nabídl svou spoluúčast.

To be honest I don’t really remember in detail to be honest J. I guess it was after visiting Fajtfest for the 1 st time. I was very impressed and touched by the amazing atmosphere of the event and then I offered the guys my assistance.

Za ty roky se festival dostal poměrně daleko, na čemž i ty máš podíl. Je něco, co bys chtěl za sebe změnit, vylepším, vynechat?
Thanks you Fajtfest evolved. Is there something what would you like to change, improved or missed?

Fajtfest se vyvíjel velmi dobře, a to především díky lidem, kteří stojí za veškerou organizací. Všichni do toho dávají srdce a duši. Věří, v to, co dělají i v to, co dokáží.  A to je vše, co potřebuješ k úspěchu. Nakonec to vytváří fantastickou atmosféru a oné pocity během festivalu. Energie čišící z nich se přenáší na všechny návštěvníky a je úžasné sledovat jak se to děje, doslova tě to pohltí a cítíš jak jsi jeho součásti.
Abych se vrátil zpět k otázce, pro mě osobně je nejdůležitější si udržet pocit pospolitosti  a skvělou atmosféru. V tomto smyslu by nebylo pro festival dobré, kdyby se moc zvětšoval. Myslím si, že intimita festivalu velice přispívá k jeho jedinečnosti. Fajtfest je opravdu unikátní a měli bychom si zachovat jeho rodinnou tvář. Neporovnávejme ho příliš s ostatními festivaly.  Je důležitější mít svůj styl a věřit v to, co miluješ.

Fajtfest developed very well, mainly thanks to the organisation crew. They put all their heart and soul in it. They believe in what they do and they believe they can do it, that is all you need to be successful. This is what in the end creates the fantastic atmosphere and feeling of unity during the event. The energy is passed on, transferred to all visitors, it is fantastic to see this happen and to be part of it.
So to come back to the question, for me personally it is most important that we try to maintain, keep this feeling of togetherness and this great atmosphere. In order to keep it that way it would not be good if the festival would grow too big. I think that the intimacy of the festival contributes very much to its greatness. Fajtfest is really unique, and we should keep it that way. Don’t look to much to other festivals but built on your own strength and believe in what you have.

A co kapely, které hrály? Jaká tě nejvíce zaujala, překvapila, případně i ne úplně potěšila?
Tell us about bands which already played there. Is there any band which surprised you, interested you and disappointed you?

Nejsem specialista na Hardcore / Metalcore, preferuji Metal (Thrash & Heavy Metal). Ale z  místních kapel mě nadchnul třeba TIOTT. Oni mají velký potenciál dostat se na mezinárodní úroveň. Hodně se mi líbili Born from Pain, nejen proto, že jsou z Holandska. Také Jinjer a Emil Bulls zaujali výbornou show. Ti, kdo mě už znají ví, co bylo mým velkým zklamáním.  Naštěstí jsem zapomněl jejich jména, ale bylo to v roce 2014, byl to rap-hardcore z Prahy a měli nechutné texty. Tenhle druh kapel fakt nemusím. Můj názor je, že si takové kapely nezaslouží prostor na tak fantastickém festivalu jako je náš Fajtfest.

I am not much a specialist in Hardcore / Metalcore. I prefer Metal (Thrash & Heavy Metal).
But from local bands I was and still am very impressed by TIOTT, they have the potential to grow into an international act. I liked Born from Pain a lot, not only because they are from Holland J. I also loved the performances of Jinjer and Emil Bulls.Those who know me already know what was my big disappointment. I luckily forgot their name but it was in 2014, a rap-hardcore act from Prague with disgusting and insulting lyrics. These kind of bands do, according my opinion, not deserve a place at our fantastic Festival.

Našel bys nějakou bandu, jejíž vystoupení bys chtěl na FajtFestu v budoucnu vidět?
Can you find some band which would you like to see at Fajtfest? 

Megadeth?:-)

Megadeth?:-)

Myslel sis na počátku, že bude festival tak úspěšný nebo to pro tebe bylo také překvapení?
Did you think at the beginning of cooperation that festival will be so successful or are you surprised by it’s success?

Věděl jsem, že je to možné a loňský ročník toho byl důkazem jak pro nás, tak pro ostatní. Byl to opravdu nezapomenutelný a fantastický pocit!!

I knew it was possible, last year we have proven it to everybody and mainly to ourselves. That was really a unforgettable, fantastic feeling!!

Ročník 2016. Na který set se nejvíce těšíš a proč?
Are you looking forward for Fajtfest 2016? Which band expect you the most and why?

Dobře, jsem zvědavý samozřejmě na Caliban. Těším se znovu na Jinjer. Zbytek nemůžu komentovat, protože je neznám. Některé kapely jsou lokální, jiné slovenské a spoustu dalších. Ale těším se na to, až poznám je i jejich hudbu.

Well. I am off course curious about Caliban. Looking forward to see Jinjer again.
For the rest I cannot really comment, because I don’t know them, apart for the local, SK, bands we all see more often. But I am looking forward to get to know them and their music!

Mimochodem, slyšel jsem (a věřím tomu), že jsi velký hudební fanoušek. Chystáš se letos i na jiné festivaly nebo i koncerty, kde bychom na tebe mohli narazit?
By the way I’ve seen you’re e a big music fan. Can we meet you at some other festival or concert? Where can we meet you?

No, jsem velmi zaneprázdněn, hodně cestuji po světě. Kromě toho mám velkou a fantastickou rodinu, se kterou chci trávit svůj čas.  Silně uvažuji o tom, že bych zajel na Grasspop.

Well, I am rather busy and travel a lot over the world. Besides that I have a big and fantastic family here where I want to spend my time with. But I am strongly considering to go to Grasspop this year.

Když řeknu ono magické slovo „FajtFest“, jaký má pro tebe význam, co se ti vybaví a jak bys pozval někoho, kdo tu ještě nebyl?
When I say the magic word “Fajtfest” which meaning does it have for you? What reminds this word? If you should to invite someone who never been at Fajtfest, what would you say to him?

Jednota, atmosféra! Během konání je to jednoznačně nejlepší místo planety.

Oneness, Atmosphere! During those days on that place is the most prefect place on this Planet.

Tím se dostáváme na konec, kdy ti děkuji za čas a odpovědi a přeji Ti hodně zdaru s firmou i v životě a mnoho nezapomenutelných hudebních zážitků. Budu se těšit na kopci a ať se daří spolupráce ještě mnoho let.
And this was the last question. Thank you for your time and answers. I wish you many success with your company and in your life and many unforgattable musical experiences. I’m looking forward to meet you at the hill and hope the cooperation gonna be so successfull how it was until now 🙂

Díky za tuhle možnost. Fajtfest je nejlepší, serte na ostatní!!

Thanks a lot for giving me this opportunity. Fajtfest is the best, fuck the rest!

NIGHT OF WOLVES 9

melodka_plakatDeváté pokračování NOW je zde!

Line up:
JINJER (UKR)
TTIOT
ENDLESS
CORPOSANT

Kdo nevydrží na tyto kapely na letní festival FAJTFEST 2016 může zavítat na  jarní večírek v Brně!! Neváhej a dojdi podpořit kapelky !
Na tuto akci jede i FF Crew s Fajtfest Family, takže to bude neskutečné peklo v Melodce ! Doufejme, že bude na místě dostatek zásob RUMu 🙂

Lístky budou na místě 🙂

FB událost naleznete zde: odkaz

 

CORPOSANT

ff_corposantKruh se uzavřel…poslední kapelou jsou Corposant!

Kapela, která už má svoje stálé místo na FF akcích a jejich poslední show na FF 2014 ve Stanu přinesla mnoho prachu a divoké mosh pity.

Corposant jsou se svým progressive metalcorem na česko-slovenské scéně hodně originální a jsou ozdobou každého festu.

Začátkem roku 2015 vydali úspěšné EP Consequences a koncem toho samého roku přihází jedna ze zásadních změn v historii kapely, protože přivítali novou posilu na post druhého vocalisty a není to nikdo jiný než kultovní postava a člověk s obrovským srdcem…Pavel Svačina ( ex Shadow Area) je o něm známo, že na podíu nechá vždy doslova život a je mu jedno jestli je pod podiem 5 nebo 500 lidí, ale to samé platí o všech členech Corposant! Kapela dostala nový impuls, nápoj a ještě pestřejší rozměr. Všichni dobře víme čeho jsou na stagi  schopni, ale podle jejich slov tohle bude speciální koncert! Čekejte určitě Kubu ( vocal) mezi lidmi kde bude roztáčet Circle Pit, Sváčův pověstný Stage Diving  a vůbec myslím, že ta stage pod nimi exploduje! Všichni povinně v pátek 22.7. od 20h. u zábran a samozřejmě očekáváme i početnou skupinu fans ze Strážnice! Corposant budou rozdávat pozitivní energii a skvělou hudbu a ty musíš být u toho. protože tohle propásnout by byl nepopsatelný hřích!

Ps: Už se moc těšíme na Corpo upoutávku na FF 2016 🙂 🙂 🙂

Amen.

ANTHEMS

Mladé pušky co střílí vždy do černého!
V soutěži kapel o hraní na FF 2016 v hlasování fans skončili na 4 místě a v hlasu poroty dokonce těsně druzí za fenomenálními Unaffected Evolution.

ff_anthemes

Dámy a pánové představujeme Anthems a svoje polínko i do tak hodně hořícího kotle přihodil i Jirka Čáp z Humpolce ( chodicí Bible metalu ). Jeho slova po jejich koncertu tuším v Havl.Bronxu „ Kamo, tohle není jen nadějná a začínající kapela, ale totální bomba co může hned vyrazit na evropskou tour!“ Já sám se znám s bicmanem Tomášem Blažkem už nějaký ten pátek. Vlastně od koncertu Američanů Kingdom of Giants ve VelMezu, kde předskakoval se svoji kapelou Street fighters Nebyla už jiná volba než napsat „ Tome, chcete hrát Na Fajtu? “

Teď trochu k Anthems, jsou mladá, nadějná pražská  kapela, která byla složena z bývalých členů Street fighters. Anthems jejich stylu dali název New Wave Metalcore a za jejich krátké  působení na scéně mají za sebou ep, videoklip a slušnou dávku supportu zahraničním kapelám. Hodně s respektem se mluví o jejich live show. Anthems jsou prý a podiu jako tygr, který nedostal 14dni nažrat a pak ho jen tak pustí ven! Bude zabíjet? Anthems na FAJTFEST 2016 určitě ANO ! Začnete se modlit !!

CALL TRACY

ff_call_tracy
Nadějní Call Tracy se chystají dobít FAJTFEST !!

FF crew několikrát ukázali, že se nebojí vybočit ze zaběhlého konceptu kapel  a každý ročník připraví nějakou lahůdku z jiného žánru. Letos padla volba na nadějné pop- punkové dravce Call Tracy. Jejich největší inspirací jsou ikony Blink 182 nebo Good Charlotte. Všude kde se objeví, sklízí pozitivní recenze a nejvíce se vyzvedává jejich energická show, elektrizující atmosféra celého koncertu a to samozřejmě nemůže nechat FF crew chladné. CT půjdou do toho jako by šlo o život  a na FF fans už je jen, aby jim tu pozitivní atmosféru vrátili, ale o tom nikdo nepochybuje!
Trochu poga navíc nikdy neuškodí 🙂